تسجيل الدخول | التسجيل | الأسئلة المتكررة
Anonymous

Contact HTML

+ إضافة رد

مشاركة واحده صفحة 1 من 1


Contact HTML

بواسطة tornix » الأربعاء نوفمبر 29, 2017 10:42 am

Hello guys, I want a help on this code, when we type the name, email... etc the email doesn't sent
how can I set the email to my own email to receive messages?
Help me please!
CODE: تحديد الكل
<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <title>LS - Contact</title>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <meta name="description" content="tornix" />
   <meta name="keywords" content="tornix" />
   <meta name="author" content="gettemplates.co" />

     <!-- Facebook and Twitter integration -->
   <meta property="og:title" content=""/>
   <meta property="og:image" content=""/>
   <meta property="og:url" content=""/>
   <meta property="og:site_name" content=""/>
   <meta property="og:description" content=""/>
   <meta name="twitter:title" content="" />
   <meta name="twitter:image" content="" />
   <meta name="twitter:url" content="" />
   <meta name="twitter:card" content="" />

   <!-- <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans" rel="stylesheet"> -->

        <!-- Favicon -->
        <link rel="shortcut icon" href="http://lorissa.photography/wp-content/uploads/2017/04/ls-logo-dark.png"/>   
   <!-- Animate.css -->
   <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
   <!-- Icomoon Icon Fonts-->
   <link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css">
   <!-- Themify Icons-->
   <link rel="stylesheet" href="css/themify-icons.css">
   <link rel="stylesheet" href="css/snow.css">      
   <!-- Bootstrap  -->
   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">

   <!-- Magnific Popup -->
   <link rel="stylesheet" href="css/magnific-popup.css">

   <!-- Owl Carousel  -->
   <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
   <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">

   <!-- Theme style  -->
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

   <!-- Modernizr JS -->
   <script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
   <!-- FOR IE9 below -->
   <!--[if lt IE 9]>
   <script src="js/respond.min.js"></script>
   <![endif]-->

   </head>
   <body>
      
   <div class="gtco-loader"></div>
   
   <div id="page">
   <nav class="gtco-nav" role="navigation">
      <div class="gtco-container">
         <div class="row">
            <div class="col-md-12 text-right gtco-contact">
               <ul class="">
                  <li><a href="https://www.facebook.com/houssem.zouari01" target="_blank"><i class="ti-mobile"></i> +216 5433**64</a></li>
                  <li><a href="http://steamcommunity.com/id/HoussemTorNix" target="_blank"><i class="icon-mail"></i> </a></li>
                  <li><a href="mailto:tornixa471@gmail.com" target="_blank"><i class="icon-mail2"></i></a></li>
                  <li><a href="https://www.facebook.com/groups/los.santos.community/" target="_blank"><i class="ti-facebook"></i></a></li>
               </ul>
            </div>
         </div>
         <div class="row">
            <div class="col-sm-4 col-xs-12">
               <div id="gtco-logo"><a href="index"><img src="logo.png" width="300" height="50"></a></div>
            </div>
            <div class="col-xs-8 text-right menu-1">
               <ul>
                  <li><a href="index">Home</a></li>      
                  <li class="has-dropdown">
                     <a href="#">Informations</a>
                     <ul class="dropdown">
                        <li><a href="about">About</a></li>
                        <li><a href="theteam">The Team</a></li>                  
                     </ul>
                  </li>   
                  <li><a href="https://www.facebook.com/groups/los.santos.community/" target="_blank">Forum</a></li>                              
                  <li><a href="portfolio">Portfolio</a></li>
                  <li><a href="contact">Contact</a></li>
                  <li class="has-dropdown">
                     <a href="#">Shop</a>
                     <ul class="dropdown">
                        <li><a href="vip">VIP</a></li>
                        <li><a href="extra">Extra items</a></li>                     
                     </ul>
                  </li>                  
               </ul>
            </div>
         </div>
         
      </div>
   </nav>

   <header id="gtco-header" class="gtco-cover gtco-cover-xs" role="banner" style="background-image:url(images/img_bg_1.jpg);">
      <div class="overlay"></div>
      <div class="gtco-container">
         <div class="row">
            <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center">
               <div class="display-t">
                  <div class="display-tc">
                     <h1 class="animate-box" data-animate-effect="fadeInUp">Get In Touch</h1>
                     <h2 class="animate-box" data-animate-effect="fadeInUp">Contact us by website.</h2>
                     <div id="snow">
                            </div>                           
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </header>
   
   <div class="gtco-section">
      <div class="gtco-container">
         <div class="row row-pb-md">
            <div class="col-md-6 animate-box">
               <h3>Get In Touch</h3>
               <form action="#">
                  <div class="row form-group">
                     <div class="col-md-12">
                        <label class="sr-only" for="name">Name</label>
                        <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Your firstname">
                     </div>
                     
                  </div>

                  <div class="row form-group">
                     <div class="col-md-12">
                        <label class="sr-only" for="email">Email</label>
                        <input type="text" id="email" class="form-control" placeholder="Your email address">
                     </div>
                  </div>

                  <div class="row form-group">
                     <div class="col-md-12">
                        <label class="sr-only" for="subject">Subject</label>
                        <input type="text" id="subject" class="form-control" placeholder="Your subject of this message">
                     </div>
                  </div>

                  <div class="row form-group">
                     <div class="col-md-12">
                        <label class="sr-only" for="message">Message</label>
                        <textarea name="message" id="message" cols="30" rows="10" class="form-control" placeholder="Write us something"></textarea>
                     </div>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <input type="submit" value="Send Message" class="btn btn-primary btn-lg">
                  </div>

               </form>      
            </div>
            <div class="col-md-5 col-md-push-1 animate-box">
               
               <div class="gtco-contact-info">
                  <h3>Contact Information</h3>
                  <ul>
                     <li class="address">Tunisia</li>
                     <li class="phone"><a href="https://www.facebook.com/houssem.zouari01" target="_blank">+216 5433**64</a></li>
                     <li class="email"><a href="mailto:tornixa471@gmail.com" target="_blank">tornixa471@gmail.com</a></li>
                     <li class="url"><a href="https://www.facebook.com/groups/los.santos.community/" target="_blank">Server Group</a></li>
                  </ul>
               </div>


            </div>
         </div>
         </div>
         
      </div>
   </div>

   <div id="gtco-subscribe">
      <div class="gtco-container">
         <div class="row animate-box">
            <div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center gtco-heading">
               <h2>Subscribe</h2>
               <p>Be the first to know about the new templates.</p>
            </div>
         </div>
         <div class="row animate-box">
            <div class="col-md-12">
               <form class="form-inline">
                  <div class="col-md-4 col-sm-4">
                     <div class="form-group">
                        <label for="email" class="sr-only">Email</label>
                        <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Your Email">
                     </div>
                  </div>
                  <div class="col-md-4 col-sm-4">
                     <div class="form-group">
                        <label for="name" class="sr-only">Name</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Your Name">
                     </div>
                  </div>
                  <div class="col-md-4 col-sm-4">
                     <button type="submit" class="btn btn-default btn-block">Subscribe</button>
                  </div>
               </form>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>

   <footer id="gtco-footer" role="contentinfo">
      <div class="gtco-container">
         <div class="row row-p   b-md">

            <div class="col-md-4">
               <div class="gtco-widget">
                  <h3>About Us</h3>
                  <p>LOS SANTOS COMMUNITY. created since 2014 by it's owner: TorNix~|nR, an mta zombie gameserver with many gamemodes, check out Links for more informations.</p>
               </div>
            </div>

            <div class="col-md-4 col-md-push-1">
               <div class="gtco-widget">
                  <h3>Links</h3>
                  <ul class="gtco-footer-links">
                     <li><a href="https://www.facebook.com/groups/los.santos.community/" target="_blank">Subscribe to our newsletter</a></li>
                  </ul>
               </div>
            </div>

            <div class="col-md-4">
               <div class="gtco-widget">
                  <h3>Get In Touch</h3>
                  <ul class="gtco-quick-contact">
                     <li><a href="https://www.facebook.com/houssem.zouari01" target="_blank"><i class="icon-phone"></i> +216 54**337164 (Private number)</a></li>
                     <li><a href="mailto:tornixa471@gmail.com" target="_blank"><i class="icon-mail2"></i> tornixa471@gmail.com</a></li>
                     <li><a href="http://steamcommunity.com/id/HoussemTorNix" target="_blank"><i class="icon-chat"></i> Private Steam</a></li>
                     <li><a href="https://www.facebook.com/houssem.zouari01" target="_blank"><i class="icon-chat"></i> Private Facebook</a></li>                     
                  </ul>
               </div>
            </div>

         </div>

         <div class="row copyright">
            <div class="col-md-12">
               <p class="pull-left">
                  <small class="block">&copy; 2014 - 2018 LS C. All Rights Reserved.</small>
                  <small class="block">Designed with ♥ by <a href="https://www.facebook.com/houssem.zouari01" target="_blank">TorNix~|nR</a></br> Selling more websites like this: <a href="https://www.facebook.com/houssem.zouari01" target="_blank">Contact us</a></small>
               </p>
               <p class="pull-right">
                  <ul class="gtco-social-icons pull-right">
                     <li><a href="https://www.instagram.com/houssemtornix/" target="_blank"><i class="icon-instagram"></i></a></li>
                     <li><a href="https://www.facebook.com/groups/los.santos.community/" target="_blank"><i class="icon-facebook"></i></a></li>
                     <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=kJCvzk54tYs" target="_blank"><i class="icon-youtube"></i></a></li>
                     <li><a href="https://twitter.com/tornix50" target="_blank"><i class="icon-twitter"></i></a></li>
                  </ul>
               </p>
            </div>
         </div>

      </div>
   </footer>
   </div>
   <div class="gototop js-top">
      <a href="#" class="js-gotop"><i class="icon-arrow-up"></i></a>
   </div>
   
   <!-- jQuery -->
   <script src="js/jquery.min.js"></script>
   <!-- jQuery Easing -->
   <script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
   <!-- Bootstrap -->
   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
   <!-- Waypoints -->
   <script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script>
   <!-- Carousel -->
   <script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
   <!-- countTo -->
   <script src="js/jquery.countTo.js"></script>
   <!-- Magnific Popup -->
   <script src="js/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
   <script src="js/magnific-popup-options.js"></script>
   <!-- Main -->
   <script src="js/main.js"></script>

   </body>
</html>

صورة العضو الشخصية

tornix

  • مشاركات: 1
  • اشترك في: الأربعاء نوفمبر 29, 2017 10:40 am


+ إضافة رد

صفحة 1 من 1