تسجيل الدخول | التسجيل | الأسئلة المتكررة
Anonymous

COMO VALIDAR FORMULARIO DE CONTATO

+ إضافة رد

2 مشاركة صفحة 1 من 1


COMO VALIDAR FORMULARIO DE CONTATO

بواسطة andersong12 » السبت يونيو 01, 2013 6:29 pm

Olá, favor, como faço para validar esse formulario? segue codigo:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.0/themes/base/jquery-ui.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.0/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css" />

<title>Caseii - o seu checklist de casamento!</title>
<meta name="keywords" content="casamento, casamentos, checklist, lista de casamento" />
<meta name="description" content="caseii.com.br" />
<link href="templatemo_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript">
function clearText(field)
{
if (field.defaultValue == field.value) field.value = '';
else if (field.value == '') field.value = field.defaultValue;
}
</script>

</head>
<body>


<div id="templatemo_body_wrapper">
<div id="barra_topo">


</div>
<div id="templatemo_wrapper">

<?php
include('topo.php');
?>

<div id="banner_central1"><br>


<br>
<br>
<br>
<div id="cadastromaior">
<div id="cadastro">
<br>

<br>

<div align="center">
<?php if(!isset($_POST['cadastrar'])) { ?>

<div id="faceconect">
<div align="center"><img src="images/facebook.jpg" width="279" height="55" />
</div>
</div>

</div>
<form method="POST">
<p>
<input type="hidden" name="cadastrar" value="1">
</p></p>
<table width="436" border="0" align="center">
<tr>
<td colspan="3"><img src="images/ou.jpg" width="424" height="17" /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" >Cadastro Caseii.com.br</td>
</tr>
<tr>

<td width="95"><div align="right">Nome:</div></td>
<td colspan="2"><label for="nome"></label>
<input name="nome" type="text" id="nome" size="45" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Email:</div></td>
<td colspan="2"><label for="email"></label>
<input name="email" type="text" id="email" size="45" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Senha:</div></td>
<td colspan="2"><label for="senha"></label>
<input type="password" name="senha" id="senha" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Confirmar Senha:</div></td>
<td colspan="2"><label for="senha"></label>
<input type="password" name="senha" id="senha" /></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Cidade:</div></td>
<td width="145"><h6>
<label for="cidade"></label>
<input type="text" name="cidade" id="cidade" />
</h6></td>
<td width="110">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Estado:</div></td>
<td width="145">
<label for="estado"></label>
<select name="estado" class="article" id="estado">
<option value="--">--</option>
<option value="AC">AC</option>
<option value="AL">AL</option>
<option value="AM">AM</option>
<option value="AP">AP</option>
<option value="BA">BA</option>
<option value="CE">CE</option>
<option value="DF">DF</option>
<option value="ES">ES</option>
<option value="GO">GO</option>
<option value="MA">MA</option>
<option value="MG">MG</option>
<option value="MS">MS</option>
<option value="MT">MT</option>
<option value="PA">PA</option>
<option value="PB">PB</option>
<option value="PE">PE</option>
<option value="PI">PI</option>
<option value="PR">PR</option>
<option value="RJ">RJ</option>
<option value="RN">RN</option>
<option value="RO">RO</option>
<option value="RR">RR</option>
<option value="RS">RS</option>
<option value="SC">SC</option>
<option value="SE">SE</option>
<option value="SP">SP</option>
<option value="TO">TO</option>
</select></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>

<td><input type="submit" name="cadastrar" id="cadastrar" value="Cadastar" /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2" class="asterisco">*Todos os campos são obrigatórios</td>
</tr>
</table>
</form>

<?php } else {
include("./ajax/funcoes/.defines.php");

$data = explode("/", $_POST['casamento']);

$sql = "
SELECT
*
FROM
usuarios
WHERE
(
nome = '".$_POST['nome']."'
OR email = '".$_POST['email']."'
)
";

$resultado = mysql_query($sql);

if(!mysql_affected_rows()){

$sql = "
INSERT INTO
usuarios
(
nome,
senha,
data_casamento,
cidade,
estado,
email,
ativo
)
VALUES
(
'".$_POST['nome']."',
'".md5($_POST['senha'])."',
'".$data[2]."-".$data[1]."-".$data[0]."',
'".$_POST['cidade']."',
'".$_POST['estado']."',
'".$_POST['email']."',
0
)
";mysql_query($sql);

//REMETENTE --> ESTE EMAIL TEM QUE SER VALIDO DO DOMINIO
//====================================================
$email_remetente = "caseii@caseii.com.br"; // deve ser um email do dominio
//====================================================


//Configurações do email, ajustar conforme necessidade
//====================================================
$email_destinatario = $_POST['email']; // qualquer email pode receber os dados
$email_reply = $_POST['email'];
$email_assunto = "Confirme a sua conta no Caseii.com.br";
//====================================================


//Variaveis de POST, Alterar somente se necessário
//====================================================
$nome = $_POST['nome'];
$email = $_POST['email'];
$mensagem = "
Bem-vindo ao Caseii.com.br!<br><br>
Por favor, clique abaixo para confirmar sua conta:<br><br>
<a href='http://www.caseii.com.br/confirmar.php?c=".md5($_POST['senha'])."_".mysql_insert_id()."'>http://www.caseii.com.br/confirmar.php?c=".md5($_POST['senha'])."_".mysql_insert_id()."</a>
<br><br>A Equipe Caseii.com.br";
$email_conteudo = $mensagem;
//====================================================

//Seta os Headers (Alerar somente caso necessario)
//====================================================
$email_headers = implode ( "\n",array ( "From: $email_remetente", "Reply-To: $email_reply", "Subject: $email_assunto","Return-Path: $email_remetente","MIME-Version: 1.0","X-Priority: 3","Content-Type: text/html; charset=UTF-8" ) );
//====================================================


//Enviando o email
//====================================================
if (mail ($email_destinatario, $email_assunto, nl2br($email_conteudo), $email_headers)){
echo "
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

<table width='436' border='0' align='center'>
<tr>
<td class='asterisco'><h3>Cadastro Checklist</h3></td>
</tr>
<tr><td><div align='center'>
Um email de confirmação foi enviado para <b>".$_POST['email']."</b>. Verifique a pasta de spam se você não ver o e-mail de confirmação em sua caixa de entrada.
Se você não recebeu um e-mail dentro de 1 hora, por favor, envie um email para <b>contato@caseii.com.br</b>.
</div></td></tr></table>
";
}
else{
echo "</b>Falha no envio do E-Mail!</b>";
}
//====================================================
} else {
?>
<script>
alert("Erro ao cadastrar usuário.\nUsuário já existente.");
</script>
<form method="POST">
<input type="hidden" name="cadastrar" value="1">
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

<table width="436" border="0" align="center">
<tr>

</tr>
</table>
</form>

<?php


}


} ?>


</div>
</div>
<br>

</div><!-- end of templatemo wrapper -->
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

</div>
</div> <!-- end of templatemo body wrapper -->
<?php
include('rodape.php');
?>

</body>
</html>
صورة العضو الشخصية

andersong12

  • مشاركات: 1
  • اشترك في: السبت يونيو 01, 2013 6:24 pm

Re: COMO VALIDAR FORMULARIO DE CONTATO

بواسطة XainPro » الثلاثاء يونيو 04, 2013 7:28 am

você quer para validá-lo usando javascript ou PHP?
صورة العضو الشخصية

XainPro

  • مشاركات: 3933
  • اشترك في: الجمعة فبراير 17, 2012 8:10 pm


+ إضافة رد

صفحة 1 من 1